Reklamuokite taip pat ir savo puslapį

Pastaba: 2012-2014 metais studentai į šią studijų programą nebus priimami


"KULTŪRINIŲ GRUPIŲ STUDIJŲ" PROGRAMOS VERTYBĖS:
tarpdisciplininis bendravimas - kritinio mąstymo ugdymas - tolerancijos skatinimas -  kūrybiškumas - akademinė laisvė

Priėmimas į magistrantūros studijų programą “Kultūrinių grupių studijos” vyks 2011m. birželio 1-29 d.
Dokumentai priimami VDU SMF Sociologijos katedroje
K. Donelaičio g. 52-309,
LT-44244, Kaunas
Tel.: (8 37) 32 78 22
El. paštas: sk_@_smf.vdu.lt


Išsamesnė informacija apie programą: doc. dr. Egidija Ramanauskaitė (Kiškina)
El. paštas: egidija_@_hmf.vdu.lt
Mob. tel.:   861805926

2011 m. liepos 4 d. 12 val. planuojamas pokalbis priėmimo komisijoje.
Priėmimo komisijos pokalbyje būsimi studentai turi galimybę susipažinti su programos dėstytojais. Tuo tarpu  priėmimo komisijos nariams įdomi stojančiųjų motyvacija, kodėl jie renkasi būtent šią programą, kokią visuomenės grupę jie norėtų tyrinėti, kaip save įsivaizduoja po 5 metų.


 Programa skirta socialinių procesų, susijusių su grupių elgesiu,  tyrinėjimams. Visuomenės skaidymosi į grupes procesus tyrinėtojai analizuoja nuo XX a. pradžios. Pasak Alberto K. Cohen'o, „kiekviena visuomenė yra susiskirsčiusi į daugybę subgrupių, kiekviena jų turi savo  mąstymo būdą ir veiklą“ (Cohen 1995).         
       
 Mokomės suprasti kaip formuojasi visuomenės grupės, kaip jos veikia, kokioms sąlygoms esant išyra. Tyrinėjame jaunimo skonio/ stiliaus subkultūrines grupes, naujųjų religinių judėjimų grupes, etnines, kriminogenines, akademines ir įvairias kitas grupes, kurios atsiranda modernėjant visuomenei. Studentai studijuoja teorines disciplinas, taip pat daug laiko praleidžia bendraudami su juos dominančių grupių nariais, kad galėtų patirti ir aprašyti jų gyvenimo būdą, o svarbiausia – bandyti suprasti priežastis, darančias poveikį jų vertybių pasirinkimui,  sprendimams ir elgesiui.
 
STUDIJŲ SĄLYGOS   

 Studijuoti kviečiami socialinių, humanitarinių, fizinių ir gamtos mokslo bakalauro bei jam atitinkantį laipsnį turintys asmenys.
Studijų trukmė – 2 metai.
Studentai turi galimybę vieną semestrą studijuoti bei atlikti praktiką užsienio universitetuose pagal Socrates/Erasmus studentų mainų programą.
Studijų programoje dėsto dėstytojai iš Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio, Kauno Technologijos, Jeilio (JAV) universitetų bei vizituojantys dėstytojai iš įvairių Europos universitetų.

KARJERA

 Baigusiems studijas suteikiamas „Kultūrinių grupių studijų“ magistro kvalifikacinis laipsnis. Įgiję grupių tyrėjo/eksperto kvalifikaciją absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje, dirbti mokslo tiriamąjį darbą, taip pat praktinį darbą organizacijose, sprendžiančiose įvairių visuomenės grupių problemas; gali dirbti ekspertais, konsultantais, koordinatoriais visuomenės valdymo struktūrose ir organizacijose, kurių darbo turinys susijęs su įvairiomis visuomenės grupėmis, pvz., kultūros ir švietimo organizacijose, migracijos centruose,  tarpkultūrinio bendravimo ir tyrimų projektuose ir  t. t.

TARPSRITINĖ PROGRAMOS METODOLOGIJA

Grupių formavimosi procesus tyrinėjame naudodami etnografinius socialinių mokslų metodus: dalyvaujamąjį stebėjimą, giluminius interviu,  filmavimą, fotografijas, tyrėjo dienoraštį. Programa yra tarpsritinė, nes duomenims surinkti ir analizuoti taikome  dinaminių sistemų teoriją, kuri yra kildinama iš gamtos mokslų. Pasaulį ji mato kaip vieningą visumą, kurioje veikia gamta ir žmogus, kurie, nors ir būdami kiekvienas savaip originalūs, yra susieti į dinaminę, nuolat besikeičiančią, ne visuomet lengvai atpažįstamą ir nuspėjamą sistemą. Individo ir grupės lygmenyje ją galime apibūdinti analizuodami individo ir/arba grupės  aplinkų – būsenų – elgesio sąveikas.  

Kaip turėtų veikti visuomenė, kad visi jos nariai galėtų kūrybiškai reikštis? Šis klausimas susijęs su vertybių ir tapatybių pasirinkimu, tolerancijos kitaip mąstantiems gilinimu. Jis domina ir studentus, ir  dėstytojus.


PROGRAMOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ BAZĖ

Programos tyrimų bazė yra VDU HMF Kultūros tyrimų centras. Centras turi partnerių 10-yje Europos šalių. Vykdo lyginamuosius tarpdisciplininius grupių tyrimus centrinėje ir rytų Europoje, Dalyvauja ES tyrimų projektuose. Studentai turi galimybę dalyvauti tyrimų programose, projektinėse veiklose.

KETURI STUDIJŲ SEMESTRAI

I-ąjį studijų semestrą studentai studijuoja šiuos kursus: „Globalizacijos procesai“, „Socialinių sistemų teorijos pagrindai“, „Integruojančių socialinių tyrimų metodai“. Iš pasirenkamųjų dalykų siūlomi: „Šiuolaikiniai populiariosios kultūros procesai“, „Kriminogeninių grupių dinamikos procesai“, „Lyčių ir seksualumo studijos“ bei kiti sociologijos katedros studijų programose dėstomi dalykai.

II-ąjį studijų semestrą studentai studijuoja: „Socialinių sistemų modeliavimą“. Iš pasirenkamųjų programos dalykų siūlomi: „Šiuolaikiniai etninių grupių formavimosi procesai“, „Šiuolaikiniai religinių grupių formavimosi procesai“, „Sociokultūriniai bei ekonominiai grupių formavimosi procesai“,  taip pat kitų katedros programų dalykai. Papildomai per studijų laikotarpį studentai studijuoja pasirinktinai du dalykus iš bendro universitetinių dalykų sąrašo. Vasaros metu studentai atlieka pasirinktos grupės tyrimą, kuris siejamas su būsima magistrinio darbo tema.

III-ąjį studijų semestrą studentai studijuoja kursus: „Subkultūrinių grupių studijos“, „Sociokultūrinių grupių psichologija“. Trečiojo semestro metu taip pat atliekama tyrimų praktika organizacijose, dirbančiose su įvairių vertybinių orientacijų grupėmis. Studentai praktiką atlieka Lietuvoje, arba išvyksta į užsienio šalių organizacijas. Per trečiąjį studijų semestrą studentai parengia ir savo tyrimų projekto paraišką, kurią galėtų įgyvendinti ateityje.

IV-ąjį semestrą rašomas baigiamasis magistro darbas, kuriame naudojama savarankiško lauko tyrimo metu surinkta medžiaga ir žinios, įgytos teorinių studijų metu.

Programos kursų planas 2011-2012
     VDU © 2007-2011    Atnaujinta 2011.10.19.